• Адрес
  • с. Равен, община Момчилград, област Кърджали
 
  • Email
  • info-909612@edu.mon.bg
 
  • Телефон
  • +359 88 536 8897

За нас

clip image002 596672c78f69db0999ec8c9bf5a8a944

Основно училище „Васил Левски” село Равен има 78 годишна история. През годините то се утвърди като училище, осигуряващо качествено образование и възпитание на обучаващите се.

ПО ДАННИ ОТ АРХИВА, началото на ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО В РАВЕН Е ПОСТАВЕНО ПРЕЗ 1942 Г. ОТ 1948 Г.то СЕ ВОДИ КАТО ДЪРЖАВНО МАЛЦИНСТВЕНО ТУРСКО ПЪРВОНАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ. а ОТ 1957 ДО 1964 ГОДИНА то СЕ води КАТО НАРОДНО ОСНОВНО ТУРСКО УЧИЛИЩЕ.

ПО-КЪСНО СЕ ПРЕИМЕНУВА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ И НОСИ ИМЕТО НА ЕДНА ОТ НАЙ- ОБАЯТЕЛНИТЕ ЛИЧНОСТИ НА ВЬЗРАЖДАНЕТО – ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

До началото на 1950 година учениците са разпределени по отделения - от I-во до IV-то, след което се преминало към класна форма на обучение.

Около 17 000 възпитаници- до момента са се обучавали и възпитавали в училището. За тях са положили усилия стотици учители и 15 директори. Това показва документацията, съхраняваща се в училището.

Първият директор - г-н Стоев е назначен официално за учебната 1950/1951 година .

Нигяр Салих, е директорът с най- дългогодишен стаж -30 години.

От 2010 - до началото на 2020 година, директор на училището е г-жа Гюлюзар Исмаил. Днес училището се ръководи от г-жа Невин Ибрям.

От началото на 60-те до средата на 90-те години броят на учениците е най-голям. Те са варирали от 250 до 360 ученици.

След този период е започнал спад в броя на учениците.

През 2019/2020 учебна година в ОУ „Васил Левски“ с. Равен се обучават 41 ученици от втори до седми клас. В дневна форма на обучение са шест самостоятелни паралелки – три паралелки в начален етап и три паралелки в прогимназиален етап.

Учениците са от селата- Равен, Вряло, Горна и Долна Чобанка, Татул, Чуково и Момчилград.

В училището работят 10 педагогически специалисти и 3-ма- непедагогически персонал.

За учебната 2020/2021 година е утвърден План-прием на ученици за първи клас в -една паралелка с минимален брой - 16 ученици, за които е предвидена целодневна организация на учебния ден.

Училището е със статут на „средищно“- на едносменен режим с целодневна организация на учебния ден. Учениците от 2 до 7 клас са сформирани в две сборни групи - в начален и в прогимназиален етап.

Училището разполага със 7 класни стаи, компютърна зала, физкултурен салон, хранилище, учителска стая, дирекция и столова.

Управлението му се базира върху спазване на Нормативните документи на МОН и ДОС, с прилагане на творчески и иновативни подходи съобразени с индивидуалността на всяко дете. Съобразено е с таланта и силните страни на ученика, затова са застъпени извънкласни форми, в които учениците да обогатяват и развиват способности си. Сформирани са и 4 групи за извънкласни дейности по интереси на учениците

В момента продължава работата по програмите и проектите към МОН- проект „Подкрепа за успех”, проект „Образование за утрешния ден“, към ДФ „Земеделие“ – схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

Учителите поощряват учениците да участват в творчески конкурси, застъпени в културната програма на МОН и областния културен план.

Учениците имат участие и в национални конкурси по труд и творчество и по български език в писане на есе по зададена тема.

Учителите се стремят в своята работа да уважават личността на децата и да зачитат техните интереси. В урочните дейности те планират методи, средства, технологии, с цел трайно усвояване на знанията.

Учителите непрекъснато следят новостите и тенденциите в развитието на училищното дело и повишават своята квалификация

Използват се разнообразни начини за комуникация и сътрудничество с родителите и обществеността, с цел постигане на образователните и възпитателните цели.

Училището прилага широк спектър от образователни възможности, които привличат, както учениците, така и техните родители, като се акцентира върху равнопоставеното им участие. Едновременно с това то подпомага развитието и усъвършенстването на учителите, които са основен двигател в процеса на утвърждаване на училището като добра среда за интеграция на учениците в демократичното ни общество.Основно училище „Васил Левски” ще продължава да съхранява традициите и завещаните идеали от Апостола на свободата.